Zamówienia publiczne


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dom-dziecka.pl

 

Warszawa: Modernizacja Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej
Numer ogłoszenia: 184346 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka nr 16 , ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 831 17 60, faks 022 635 50 60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dom-dziecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej w Warszawie. Zamówienie obejmuje wykonanie robót z branży budowlanej, zgodnie z załącznikami technicznymi do SIWZ nr 6-10. Do wykonania robót muszą być zastosowane materiały posiadające aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty z odpowiednimi dokumentami odniesienia, np. : PN. Wymagany termin wykonania zamówienia : do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 25 października 2013 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9900 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia w wykonaniu robót, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (tj. zrealizowali, zakończyli) co najmniej trzy roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 200.000 zł brutto, a w zakres każdej z nich wchodziły roboty budowlane, izolacyjne oraz elektryczne. W celu oceny spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiajacy żąda złożenia wraz z ofertą oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę - osoby uprawnioną - uprawnione do reprezentowania wykonawcy - podpisanego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, najważniejszych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wypełnionego wg formularza określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ - druk do ewentualnego wykorzystania, zawierającego co najmniej następujące informacje : 1.. odbiorcę dostawy (nazwa i adres); 2. rodzaj robót budowlanych; 3. wartość robót budowlanych; 4. datę (w sposób potwierdzający spełnianie warunku w zakresie terminu wykonania robót budowlanych, np. dzień, miesiąc, rok) wykonania robót budowlanych w wymaganym w rozdziale V SIWZ zakresie, tj. datę zakończenia; 5. miejsce wykonania robót budowlanych; oraz załączenia dowodów potwierdzających to, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia dokumentu - dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę - osoby uprawnioną - uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający rozumie, że najważniejsze roboty budowlane to roboty o zakresie podmiotowym i czasowym nie mniejszym niż zakres robót opisanych (określonych, wskazanych) w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ. Dowodami, o których mowa wyżej są : a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert; b) inne dokumenty - jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a, c) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a). Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastosowanie mają zapisy § 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie ww. warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu - dokumentów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dom-dziecka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Dziecka nr 16, ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 08:15, miejsce: Dom Dziecka nr 16, ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ — wzór umowy

Załącznik nr 2 do SWIZ — oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SWIZ — oświadczenie z art. 24 

Załącznik nr 4 do SWIZ — wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 do SWIZ — formularz ofertowy

Załącznik nr 6 do SWIZ — kosztorysy przedmiarowe

W związku ze zmianą dodany zostaje skorygowany załączniki oraz wyjaśnienie.

Wyjaśnienie do załącznika nr 6

Skorygowany załącznik nr 6 do SWIZ - kosztorysy przedmiarowe 

Załącznik nr 7 do SWIZ — projekt modernizacji

Załącznik nr 8 do SWIZ — zakres robót zewnętrznych

Załącznik nr 9 do SWIZ — rzut piwnic – inwentaryzacja

Załącznik nr 10 do SWIZ — zakres robót wewnętrznych – piwnice