Władze

Dyrektor Dorota Sznajder - powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy

Kompetencje Dyrektora:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki i kierowanie jej działalnością
- reprezentowanie Domu Dziecka wobec władz,instytucji,organizacji oraz osób trzecich
- składanie w imieniu placówki oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
  do wysokości kwot określonych w planie finansowym
- składanie sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez Dom Dziecka
- dokonywanie czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy(Kodeks Pracy,Karta Nauczyciela)w stosunku do zatrudnionych pracowników