Statut

UCHWAŁA NR XLIX/1387/2013

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art.180 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.2) ) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie w ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

page1image10840

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/1387/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

Statut Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie

§ 1. Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5, zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. 1)  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

 2. 2)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);

 3. 3)  innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych;

 4. 4)  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

 5. 5)  niniejszego statutu.

  § 2. 1. Dom jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o

finansach publicznych.

2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest m.st. Warszawa.

3. Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza jest przeznaczony dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

4. W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą Dom Dziecka Nr 16.

§ 3. 1. Dom zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne.

2. Dom zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 4. W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5. 1. Domem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
3
. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 6. Do zakresu działania Dyrektora Domu należy w szczególności:

 1. 1)  zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Domu oraz kierowanie działalnością

  Domu;

 2. 2)  wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela

  w stosunku do zatrudnionych w Domu pracowników;

 3. 3)  składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości

kwot określonych corocznie w planie finansowym Domu; 4) reprezentowanie Domu na zewnątrz.

§ 7. Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Domu.

§ 8. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 9. Szczegółową organizację pracy Domu oraz typ placówki opiekuńczo- wychowawczej określa Regulamin Organizacyjny.

§ 10. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 11. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.