Super User
Kategoria:

"REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNICZE I WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE DOMU DZIECKA NR 16 W WARSZAWIE"

  Na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych(Dz.U.Nr 223, poz. 1458 z 2008 r. z póź. zm.), w oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2007 r.ws placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz.1455) oraz w oparciu o ustawę z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. 179, poz. 1487 z 19 września 2005 r.), ustalam co następuje:

 

 • 1

1.Regulamin określa zasady naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze, a także kwalifikacje osób ubiegających się o te stanowiska.

2.Decyzję o rozpoczęciu naboru na wolne stanowisko pracy podejmuje Dyrektor Domu Dziecka nr 16.

3.Dyrektor przygotowuje opis stanowiska oraz na jego podstawie tekst ogłoszenia o naborze.

4.Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,jest otwarty i konkurencyjny.

5.Nabór jest prowadzony w formie konkursu.

 • 2

1.Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek organizuje prezydent m. st. Warszawy.

2.Nabór kandydatów na wolne stanowisko zastępcy dyrektora Domu Dziecka nr 16 organizuje Dyrektor Domu Dziecka nr 16.

3.Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku (tu: zastępca dyrektora) może być osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę, która spełnia wymagania:

 1. a) jest obywatelem polskim,
  b) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  c) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  f) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  g) posiada łącznie co najmniej 2-letni staż pracy:

-na stanowiskach urzędniczych w jednostkach,o których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych, lub
-w służbie cywilnej,lub
-w służbie zagranicznej,z wyjątkiem stanowisk obsługi,lub
-w innych urzędach państwowych,z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,lub
-na kierowniczych stanowiskach państwowych oraz

 1. h) posiada wykształcenie wyższe.
 • 3

1.Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze organizuje dyrektor Domu Dziecka nr 16 w Warszawie.

2.Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym (tu:główny księgowy) może być osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę, która spełnia wymagania:

 1. a) jest obywatelem polskim,
  b) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  c) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  e) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  f) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  g) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


 • 4
 1. Do procedury rekrutacyjnej, zarówno na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze, jak i urzędnicze, dopuszczani są wyłącznie ci kandydaci, którzy złożyli w terminie wszystkie dokumenty wymagane w ogłoszeniu o naborze, tj.:

1.życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3.kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
4.kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia,
5.pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6.w przypadku stanowiska kierowniczego-kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy.

 1. Dodatkowo osoba ubiegająca się  o urzędnicze stanowisko kierownicze może złożyć dokumenty:

1.list motywacyjny,
2.referencje, rekomendacje.

III. Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt I, pod rygorem wykluczenia z konkursu.

 • 5
  Komisja Konkursowa
 1. W celu dokonania naboru na wolne stanowisko kierownicze lub urzędnicze Dyrektor Domu Dziecka nr 16 powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
 2. a) pracownik kadr - przewodniczący
  b) pracownik księgowości - członek
  c) pracownik pedagogiczny(pedagog lub psycholog) - członek
  d) pracownik socjalny - członek
 3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący lub członek Komisji upoważniony przez Przewodniczącego.
 4. Komisja odbywa posiedzenia zwoływane przez Przewodniczącego lub członka Komisji upoważnionego przez Przewodniczącego.
 5. Dla ważności posiedzenia Komisji niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji.
 6. Komisja podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.
 7. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez sekretarza,który nie jest członkiem Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.
 8. Z posiedzenia Komisji sporządzane jest sprawozdanie.
 9. Za sporządzenie sprawozdania odpowiedzialny jest sekretarz.
 10. Sprawozdanie podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
 11. Sprawozdania z posiedzenia Komisji są jawne, za wyjątkiem danych objętych ustawowym wyłączeniem jawności.
 12. Przewodniczący i pozostali członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w Komisji.
 13. Komisja kończy pracę z dniem podjęcia przez Dyrektora decyzji ws zatrudnienia wybranego kandydata lub decyzji o niezatrudnieniu żadnego z wybranych kandydatów. 
 • 6
 1. Ogłoszenie o stanowisku kierowniczym urzędniczym oraz stanowisku urzędniczym, a także o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z 06 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.Nr 112, poz. 1198/2001, Nr 153, poz. 1271/2002, Nr 240, poz. 2407/2004 oraz Nr 64, poz. 565/2005) zwanym dalej "Biuletynem", na tablicy informacyjnej Domu Dziecka nr 16 oraz w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać :
 3. a) nazwę i adres jednostki
  b) określenie stanowiska urzędniczego
  c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe
  d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym
  e) wskazanie wymaganych dokumentów
  f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów,gdzie termin nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.
 4. Termin składania dokumentów ustala się jako 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia  w Biuletynie .
 5. Miejscem składania dokumentów kandydatów jest sekretariat Domu Dziecka nr 16.
 • 7
  Wstępna weryfikacja kandydatów:
 1. Pracownik sekretariatu zbiera i rejestruje oferty złożone przez kandydatów.
  2. W terminie 2 dni roboczych po ostatecznym dniu składania ofert Komisja Konkursowa otwiera oferty i analizuje ich zgodność z wymaganiami formalnymi określonymi w &2,3,4.
  3. Na podstawie dokumentów przedłożonych przez Komisję Dyrektor Domu Dziecka nr 16 sporządza listę złożonych ofert spełniających wymagania formalne oraz listę złożonych ofert nie spełniających tych wymagań.
  4. Nie dopuszcza się do dalszego postępowania osób, które złożyły oferty nie spełniające wymagań formalnych lub które złożyły oferty po terminie.Oferty tych osób zostają komisyjnie zniszczone, a Komisja sporządza protokół zniszczenia ofert.
  5. Po wstępnej weryfikacji, w terminie 7 dni roboczych po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, Dyrektor upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
  6. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego(miejscowość).
  7. Informacje o kandydatach,którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym,określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 • 8
  Właściwa weryfikacja kandydatów:

 1. W terminie 10 dni roboczych od daty otwarcia ofert Komisja wyznacza termin i miejsce posiedzenia,o którym powiadamia kandydatów,którzy spełnili wymagania formalne.
  2. W posiedzeniu udział bierze Dyrektor placówki.
  3. W I etapie posiedzenia,który odbywa się bez udziału kandydatów, Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert pod względem spełnienia wymogów wskazanych w opisie stanowiska.
  4. W II etapie posiedzenia Komisja przeprowadza rozmowę z każdym z kandydatów, chyba że mimo zawiadomienia kandydat nie stawi się na rozmowę w ustalonym terminie i miejscu.
  5. Przez niestawienie się na rozmowę należy również rozumieć spóźnienie dłuższe niż 30 minut.
  6. W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu go z dalszego postępowania konkursowego.O decyzji Komisji kandydata  informuje się listem poleconym.Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
  7. Niestawienie się na rozmowę Komisja może uznać za usprawiedliwione w uzasadnionych przypadkach i przeprowadzić rozmowę z kandydatem w nowym terminie,nie póżniej jednak niż trzeciego dnia roboczego po pierwszym posiedzeniu.
  8. W przypadku stanowiska kierowniczego,kandydat odpowiada na pytania każdego z członków Komisji w zakresie merytorycznej wiedzy dla stanowiska zajmowanego przez danego członka Komisji.
  9. W przypadku stanowiska urzędniczego zakres pytań dotyczy wiedzy merytorycznej dla tego stanowiska.
  10. W czasie rozmów,o których mowa w pkt.5 i pkt.6 pytania może również zadawać Dyrektor.
  11. Zakres tematów,o które pytani będą kandydaci obejmuje:
 2. a) funkcjonowanie administracji samorządowej,
  b) zarządzanie zasobami ludzkimi i prawo pracy,
  c) rachunkowość budżetowa,
  d) finanse publiczne,
  e) wiedza z zakresu pomocy społecznej,
  f) wiedza specjalistyczna związana ze specyfiką pracy na stanowisku,
  g) umiejętności kierownicze(w przypadku kandydatów na stanowisko kierownicze):

- umiejętność planowania,
- koordynacji działań,
- przydzielania  obowiązków i ich egzekwowania od podległych pracowników,
- kreatywność,

 1. h) doświadczenie zawodowe,
  i) umiejętność wykorzystania narzędzi technicznych i informatycznych na danym stanowisku,
  j) motywacja do objęcia stanowiska.
 2. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów Komisja wraz z Dyrektorem dokonuje wyboru kandydata. W przypadku braku zgodności wśród Komisji,decyzja ostateczna należy do Dyrektora.Dyrektor może również podjąć decyzję o niezatrudnieniu żadnego z kandydatów.
  13. Po zakończeniu posiedzenia(w tym również dodatkowego,o którym mowa w pkt 7) sekretarz sporządza sprawozdanie ,które zawiera:
 3. a) określenie stanowiska,na które prowadzony był nabór,
  b) liczbę kandydatów,którzy zostali zakwalifikowani do konkursu,
  c) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania kandydatów, którzy nie stawili się na rozmowę kwalifikacyjną,
  d) imiona,nazwiska i miejsca zamieszkania kandydatów,którzy stawili się na rozmowę kwalifikacyjną,
  e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko,na które prowadzony był nabór lub informację o niezatrudnieniu żadnego kandydata.
 4. Przewodniczący Komisji przedkłada sprawozdanie Dyrektorowi.
 • 9
  Zakończenie konkursu:
 1. Przewodniczący Komisji sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko kierownicze lub urzędnicze zawierający:
 2. a) określenie stanowiska urzędniczego,na które prowadzony był nabór,
  b) liczbę kandydatów,
  c) imiona,nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  d) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  e) uzasadnienie dokonanego wyboru.
 3. Protokół podpisuje Dyrektor placówki.
 4. Informację o wyniku naboru Dyrektor upowszechnia w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru,gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 5. Informacja ta zawiera:

-nazwę i adres Domu Dziecka nr 16 w Warszawie,
-określenie stanowiska urzędniczego,
-imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
-uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

 1. Informację o wyniku naboru Dyrektor upowszechnia się w Biuletynie,na tablicy informacyjnej Domu Dziecka nr 16 w Warszawie przy ul.Międzyparkowej 5, w którym był prowadzony nabór oraz w siedzibie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Jeśli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy,możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru, przy czym stosuje się odpowiednio przepisy &9 punktu 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 • 10

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.