Super User
Kategoria:

EWIDENCJE I REJESTRY

Dom Dziecka nr 16 udostępnia dane z prowadzonej ewidencji i archiwum wewnętrznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.Nr 112,poz.1198 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr 101 z 2002 r.,poz.926 z póź. zm.).

Super User
Kategoria:

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Mienie znajdujące się we władaniu Domu Dziecka stanowi własność m. st. Warszawy.
Dyrektor sprawuje zarząd trwały.

Majątek placówki stanowią:
- nieruchomość stanowiąca siedzibę jednostki
- mienie ruchome(w tym: pojazdy, urządzenia, wyposażenie biur, umundurowanie pracowników, sprzęt i oprogramowanie informatyczne)
- środki finansowe stanowiące budżet jednostki

Super User
Kategoria:

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 


Dyrektor Domu Dziecka nr 16 przyjmuje interesantów sprawie skarg i wniosków: w poniedziałki w godz. 11-14, oraz w pozostałych sprawach: w czwartki w godz. 13-15 i piątki w godz. 14-16.

Osoby zainteresowane spotkaniem z Dyrektorem proszone są o uprzednie telefoniczne lub osobiste umówienie się w Sekretariacie.
Sekretariat Domu Dziecka nr 16 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Korespondencję należy przesyłać listownie na adres:

Dom Dziecka nr 16
ul.Międzyparkowa 5
00-208 Warszawa

lub pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub osobiście w godzinach otwarcia Sekretariatu.

Super User
Kategoria:

Regulamin rekrutacji pracowników samorządowych w Domu Dziecka nr 16 w Warszawie

 

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych(Dz.U.223,poz.1458),Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(z póź.zm. – tekst jednolity z 02.10.2009 r.-Dz.U.Nr 175,poz.1362), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U.Nr  50,poz.398,oraz Nr 220,poz.1721),oraz Regulaminu Wynagradzania Domu Dziecka nr 16 określa się zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

& 1

INFORMACJE OGÓLNE

1.Regulamin rekrutacji stosuje się do osób ubiegających się o stanowiska pracy inne,niż urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze,gdzie nabór reguluje Regulamin naboru na wolne stanowiska kierownicze i  wolne stanowiska urzędnicze Domu Dziecka nr 16 w Warszawie.

2.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a).Dyrektor – Dyrektor Domu Dziecka nr 16,

b).Placówka – Dom Dziecka nr 16,

c).Kandydat – osoba ubiegająca się o wolne stanowisko pracy pracownika samorządowego,

d).Administrator strony internetowej – osoba uprawniona przez Dyrektora do zarządzania stroną internetową Domu Dziecka nr 16,

e).Regulamin – Regulamin rekrutacji w Domu Dziecka nr 16.

3.Regulamin rekrutacji obejmuje:wolne stanowiska obsługowe,pedagogiczne(wychowawcy,opiekunki dziecięce),specjalistyczne(terapeuta,pedagog,psycholog,pracownik socjalny),medyczne(pielęgniarki).

4.Regulamin reguluje zasady naboru pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata(bez czynności nawiązania stosunku pracy).

5.Pracownikiem samorządowym może być osoba,która:

a).    jest obywatelem polskim, 

b).   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c).   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

& 2

ZASADY REKRUTACJI

1.W przypadku wolnego stanowiska pracy Administrator strony internetowej Placówki  na plecenie Dyrektora zamieszcza w dziale”Wakaty” ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy,które powinno zawierać:

a).wymagania formalne wobec kandydatów wraz z pożądanym wykształceniem,

b). ogólny opis charakteru stanowiska,

c).wykaz dokumentów,które powinna zawierać oferta,

d).sposób składania ofert,

e).ewentualne inne oczekiwania wobec kandydatów.

2.Kandydaci mogą składać dokumenty:

a).osobiście w sekretariacie placówki w godzinach urzędowania,

b).drogą pocztową,

c).pocztą elektroniczną.

3.Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:

a).podstawowe dane osobowe,

b).informacje o posiadanym wykształceniu,niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

c).fakultatywnie informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,odbytych praktykach,doświadczeniu itp.,

d).inne uprawnienia do pracy na danym stanowisku(np.kategoria prawa jazdy w przypadku kierowcy itp.),

e).obligatoryjnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883,tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926),

f).fakultatywnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na pozostawienie swojej kandydatury w bazie danych placówki do ewentualnego wykorzystania w terminie późniejszym.

 

4.a).Ofert kandydatów niespełniające wymogu określonego w pkt.e) i f).nie będą rozpatrywane,a złożona dokumentacja niezwłocznie po wpłynięciu do Placówki ulegnie zniszczeniu(dokumenty papierowe)lub usunięciu (z poczty elektronicznej).

 

b).Oferty kandydatów niespełniające wymogu określonego w pkt.f).zostaną zniszczone lub usunięte po wstępnym rozpatrzeniu,jeśli Dyrektor nie podejmie decyzji o zaproszeniu Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w przypadku:

- braku wolnego stanowiska pracy,

- braku wymaganych kwalifikacji,

- innych przyczyn podlegających ocenie Dyrektora.

 

5.Podstawowym wymogiem uprawniającym do ubiegania się o wolne stanowisko pracy jest posiadanie wykształcenia zgodnego z wymogami określonymi w przepisach szczególnych:

 

a).dla pracownika socjalnego – Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.z póź.zm.(tekst jednolity z 02.10.2009 r. – Dz.U. Nr 175,poz.1362 ; Dz.U.z 2009 r.Nr 202,poz.1551,Nr 219,poz.1706 i Nr 221,poz.1738,oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28,poz.146 i Nr 40,poz.229),

 

b).dla wychowawcy, opiekunki dziecięcej,pedagoga,psychologa,terapeuty,pracownika socjalnego,pielęgniarki – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

z dnia 14 lutego 2005 r.w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych(Dz.U.Nr 37,poz.331),

 

c).dla pozostałych stanowisk - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz.U.Nr  50,poz.398,oraz Nr 220,poz.1721),oraz Regulamin Wynagradzania Domu Dziecka nr 16 .

 

6.Po wstępnym rozpatrzeniu ofert kandydatów Dyrektor zaprasza osoby spełniające wymagania formalne na rozmowę kwalifikacyjną w terminie uzgodnionym z Kandydatem.

 

7.Ostateczną decyzję o przyjęciu(lub odrzuceniu)Kandydata podejmuje Dyrektor.

 

& 3

 

1.Dyrektor informuje dział kadr o podjętej decyzji  i  przekazuje pracownikowi kadr dokumenty złożone przez Kandydata.

 

2.Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do pracy jest obowiązany zgłosić się do działu kadr,gdzie otrzymuje skierowanie na badania wstępne.

 

3.Kandydat składa następujące dokumenty w dziale kadr:

a).kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,

b).kserokopię świadectwa pracy z bieżącego roku,

c).orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,

d).inne dokumenty uprawniające do zajmowania danego stanowiska(np.kserokopia kategorii prawa jazdy,zaświadczenie o niekaralności),

e).fakultatywnie – inne świadectwa pracy,

f).fakultatywnie – inne kserokopie ukończonych szkół,kursów,szkoleń,referencje,

g).kwestionariusz osobowy.

 

4.Dyrektor zawiera z Kandydatem umowę zgodnie z zapisami Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.

 

5.W przypadku rezygnacji Kandydata Dyrektor:

a). podejmuje decyzję o zaproszeniu kolejnej osoby spełniającej wymogi formalne,

b).pozostawia wolne stanowisko pracy do czasu zgłoszenia się i wyłonienia następnego Kandydata,

c).dokonuje naboru wewnętrznego.

 

& 4

NABÓR WEWNĘTRZNY

 

1.W przypadku konieczności obsadzenia wolnego stanowiska,Dyrektor,w porozumieniu z pracownikiem kadr , dokonuje oceny możliwości wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy.

2.Warunkiem koniecznym do przesunięcia wewnętrznego jest posiadanie przez pracownika odpowiedniego wykształcenia kierunkowego , zgodnego z wyżej wymienionymi przepisami.

 

3.Dyrektor może zaproponować wybranemu pracownikowi(lub zgodzić się na ofertę pracownika)nowe stanowisko pracy.W przypadku obopólnej zgody następuje przesunięcie pracownika w ustalonym terminie.

 

4.Dotychczasowe stanowisko zajmowane przez tego pracownika może zostać obsadzone zgodnie z procedurami niniejszego Regulaminu .

 

 

& 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Po dokonaniu wyboru Kandydata i podpisaniu umowy o pracę Dyrektor poleca Administratorowi usunięcie ogłoszenia o wolnym(-ych) stanowisku(-ach) pracy,na które przyjęto lub przesunięto pracownika(-ów).

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.