Regulamin

 Regulamin

Domu Dziecka Nr 16
w Warszawie

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Regulamin organizacyjny Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie określa organizację i zasady funkcjonowania Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) domu/placówce - należy przez to rozumieć Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie , przy ul. Międzyparkowej 5 ,
2) pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika samorządowego - osobę zatrudnioną w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu,
4) OPS - należy przez to rozumieć ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka przebywającego w placówce,
5) sądzie - należy przez to rozumieć Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce,
6) PCPR - należy przez to rozumieć powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka przed umieszczeniem w placówce,
7) wychowanku/dziecku - należy przez to rozumieć małoletnich pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców, objętych całodobową lub okresową opieką placówki.

§ 3

Placówka działa na podstawie:

1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia z dnia 9 czerwca 2011r.  ( jednolity tekst Dz. U. z 2013r. , poz. 135 z późn. zm. ) , zwanej dalej ustawą ,

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej(Dz. U. Nr 292,poz.1720) ,

3) ustawy o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ,

4) ustawy o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r, Nr 152, poz. 1223) ,

5) ustawy o zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 ,poz.759 z póź.zm.) ,

6) ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz.1458 póź.zm.) ,
7) statutu,
8) niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Siedzibą i obszarem działania Domu jest m. st. Warszawa.
2. Dom jest jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych wykonującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 5

1. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad Domem sprawuje Wojewoda Mazowiecki w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 6

1. Limit miejsc w Domu jest ustalany przez Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w drodze Zarządzenia.


§ 7

1. Dom jest placówką realizującą zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla dzieci.
2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.
3. Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy — do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny, albo umieszczenie go w rodzinie przysposabiającej, lub innej odpowiadającej potrzebom dziecka.
4. Dziecko może przebywać w placówce do czasu zmiany sytuacji prawnej.

§ 8

1. Podstawą przyjęcia dziecka do Domu jest skierowanie wydawane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Dom przyjmuje dzieci w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzone przez Policję , Straż Graniczną , rodziców lub osoby trzecie.
3. O przyjęciu dziecka dyrektor placówki, o której mowa w ust.1, informuje niezwłocznie , nie później niż w ciągu 24 godzin ,sąd , powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej.

§ 9

Opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej ustala WCPR w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 10

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

§ 11

Placówka zapewnia dziecku:

1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia;

2) dostęp do opieki zdrowotnej;

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze;

4) zaopatrzenie w  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z  pokryciem udziału środków własnych dziecka — do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a  także terapeutycznych i  rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka;

6) wyposażenie w: a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, c) środki higieny osobistej;

7) zaopatrzenie w  podręczniki, pomoce i  przybory szkolne;

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ;

9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

10) dostęp do nauki;

11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w  miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza ;

14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą .

 

§ 12

1. W celu poszanowania i podtrzymywania związków emocjonalnych wychowanków z rodziną i innymi osobami, jeśli sąd rodzinny nie postanowi inaczej, placówka:
1) zwalnia wychowanka w wyznaczonych dniach ,o ile sąd nie postanowił inaczej ,
2) urlopuje wychowanka za zgodą sądu,

3) współdziała z rodzinami, a zwłaszcza służy im pomocą we właściwym rozumieniu potrzeb i zachowań ich dzieci oraz uświadamia znaczenie utrzymania z nimi regularnych kontaktów i więzi uczuciowych,
4) włącza rodziców - jeśli to możliwe i celowe w sprawy utrzymania kontaktów ze szkołą, lekarzami oraz powierza wykonania prac na rzecz ich dzieci, grupy, całej placówki,
5) uzgadnia z rodzicami i opiekunami prawnymi sprawy dotyczące wychowanka.
2. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji na temat dziecka.
3. Kontakty dziecka z rodzicami odbywają się w wyznaczonych do tego miejscach dających poczucie intymności i możliwość pomocy ze strony pracowników placówki.

 

§ 131. Powrót dziecka do rodziny następuje:
1) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 14

W realizacji zadań Dom współdziała z następującymi jednostkami:
1) Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,
2) PCPR i OPS właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
3) asystentami rodzin,
4) ośrodkami adopcyjnymi,
5) szkołami, do których uczęszczają oraz szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
6) sądami oraz kuratorami sądowymi,
7) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku lokalnym,
8) innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi zajmującymi się statutowo problematyką rodziny i dziecka.

§ 15

1. Działalność Domu może być uzupełniana wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest w szczególności:
1) rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem,
2) wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kół zainteresowań i rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci.
2. Wolontariuszem w placówce może być osoba, która spełnia wymogi określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
3. Dyrektor zawiera z wolontariuszem porozumienie, w którym określa jego zadania, prawa i obowiązki.ROZDZIAŁ II
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA§ 16

1. Domem kieruje Dyrektor .
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

3.Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.§ 17

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz uchwał Rady m.st. Warszawy i Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy,
2) organizacja pracy Domu,
3) kierowanie Domem,
4) wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych w Domu pracowników,
5) dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom dokształcanie się,
6) dysponowanie środkami finansowymi, otrzymanymi w ramach planu finansowego oraz pozyskanymi ze źródeł pozabudżetowych,
7) planowanie wydatków oraz ich realizacja zgodnie z planem finansowym Domu,
8) nadzór nad przestrzeganiem w placówce przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz BHP,
9) nadzór nad organizowaniem pracy wolontariuszy,
10) powierzanie w uzasadnionych przypadkach pracownikom wykonywania czynności
i zadań dodatkowych, nieobjętych zakresem czynności ,
11) reprezentowanie Domu na zewnątrz, współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie,  oraz nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z instytucjami i organizacjami w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności realizowanych działań,
12) współpraca w ramach działalności z zewnętrznymi organami kontroli i nadzoru.
13) Do obowiązków Dyrektora Domu Dziecka należy w szczególności zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym organizacji procesu zarządzania ryzykiem spójnego z polityką zarządzania ryzykiem w m. st. Warszawie ustanowioną przez Prezydenta Miasta oraz zapewnienie właściwego przepływu wymaganych informacji do koordynatora ds. ryzyka.

§ 18

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) realizacja obowiązków i uprawnień określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości,
2) monitorowanie realizacji planu finansowego Domu,
3) nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników działu finansowo-księgowego,
6) nadzór nad terminowym i rzetelnym wykonywaniem realizowanych zadań.
7) Główny Księgowy ściśle współpracuje z Dyrektorem, kierownikami działów oraz pracownikami na samodzielnych stanowiskach pracy, w zakresie sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem systematycznego zarządzania ryzykiem w obszarze operacji finansowych i gospodarczych oraz pomiaru ryzyka zidentyfikowanego przy wykonywaniu postawionych celów i zadań oraz zapewnienia sprawnego i wiarygodnego przepływu informacji w nadzorowanym obszarze.


§ 19

Każdy pracownik placówki jest zobowiązany w szczególności do:
1) przestrzegania regulaminu pracy obowiązującego w Domu, ustalonego w nim porządku, harmonogramu i czasu pracy oraz wykorzystywania go na realizację przydzielonych mu zadań w sposób najbardziej efektywny,
2) ochrony danych osobowych,
3) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
4) kierowania się przy realizacji zadań dobrem dziecka, jego interesem oraz prawami,
5) dbania o dobre imię Domu,
6) chronienia majątku Domu,
7) przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
8) stałego doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9) współpracy z innymi pracownikami placówki,
10) prowadzenia właściwej dokumentacji realizowanych zadań,
11) sporządzania sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań ,
12) zgłaszania na bieżąco bezpośredniemu przełożonemu zagrożeń realizacji powierzanego do wykonywania zadania.§ 20

1. Kwalifikacje pracowników Domu są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Szczegółowe zadania każdego pracownika określone są w jego zakresie obowiązków.

§ 21

W Domu tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:
1) Dział Opiekuńczo-Wychowawczy,
2) Dział Finansowo-Księgowy,
3) Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych,
4) Dział Administracyjno-Obsługowy.

§ 22

1. Dział Opiekuńczo-Wychowawczy stanowią wychowawcy oraz pracownicy, którzy wspierają ich pracę w celu zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki i bezpieczeństwa .
2. Do działu Opiekuńczo-Wychowawczego Domu należą:
1) wychowawcy,
2) pedagodzy,
3) psycholog,
4) pracownik socjalny,
5) inni specjaliści.
3. Do zadań działu należy :
1) diagnoza psychofizyczna sytuacji wychowawczej i opiekuńczej dziecka,
2) indywidualna praca z dzieckiem,
3) prowadzenie zajęć wspierających rozwój społeczny , emocjonalny oraz psychoruchowy dziecka,
4) praca z rodzina dziecka ukierunkowana na wsparcie , poradnictwo i doradztwo rodzinne,
5) organizowanie pracy z powierzoną grupa dzieci,
6) realizowanie zadań wynikających z planu pomocy dziecku,
7) współpraca z pracownikami : WCPR , OPS , przedszkoli , szkół,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
9) prowadzenie obowiązującej dokumentacji wychowanków ,
10) podejmowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwieniu powrotu dziecka do środowiska rodzinnego.


§ 23

1. W Domu działa zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona;

2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce;

3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;

4) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

5) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;

6) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
3. Do zadań Zespołu należy:
1) ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

2) analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;

3) modyfikowanie planu pomocy dziecku;

4) monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;

5) ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;

6) ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;

7) informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.
4. Dyrektor placówki
lub osoba przez niego wyznaczona kieruje pracą Zespołu
i przewodniczy posiedzeniu.
5. Posiedzenie Zespołu odbywa się w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego, nie rzadziej niż co pół roku ,a w przypadku dziecka poniżej 3 rz nie rzadziej niż co 3 m-ce ,oraz każdorazowo, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki w celu dokonania oceny jego sytuacji.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

7.Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje pisemny wniosek do sądu dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

 

§ 24

Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1) realizacja zadań zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości,
2) realizacja planu finansowego Domu,
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) bieżąca rejestracja operacji gospodarczych,
6) prowadzenie księgowości Domu,
7) rozliczanie operacji gospodarczych.

§ 25

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. pracowniczych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych i szkolenia zawodowego pracowników Domu,
2) prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,
3) kontrolowanie dyscypliny pracy pracowników Domu,
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych takich jak: regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, nagród, dodatków motywacyjnych, funduszu świadczeń socjalnych oraz uzgadnianie ich z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
i przekładanie do akceptacji Dyrektora placówki,
5) kontrolowanie i rozliczanie absencji czasu pracy pracowników zatrudnionych
w Domu,
6) prowadzenie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych pracowników Domu.

§ 26

Do zakresu działania Działu Administracyjno-Obsługowego należy w szczególności:
1) organizacja i realizacja obsługi administracyjno-gospodarczej placówki,
2) ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia placówki w sprzęt biurowy, kancelaryjny, druki itp.,
3) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i drukowych,
4) załatwianie spraw dotyczących napraw sprzętu biurowego oraz pozostałego wyposażenia placówki, w szczególności urządzeń i sprzętu przeznaczonego do użytku wychowanków,
5) zaopatrywanie placówki w środki higieny osobistej, odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, leki, podręczniki i przybory szkolne, przeznaczonych dla wychowanków Domu,
6) zaopatrywanie placówki w urządzenia, sprzęt, meble niezbędne do prowadzenia regulaminowej działalności przez placówkę,
7) zaopatrywanie kuchni w produkty żywnościowe w asortymencie i ilości  zapewniającej odpowiednie wyżywienie wychowanków,
8) przygotowanie posiłków zgodnie ze wskazaną w obowiązujących przepisach dzienną ilością posiłków i ich zawartością odżywczą,
9) prowadzenie i utrzymanie jadalni dla wychowanków placówki,
10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych placówki oraz ewidencji przedmiotów mało wartościowych, a także dokonywanie ocechowania nowo zakupionych rzeczy
i wpisywanie do księgi inwentarzowej,
11) dokonywanie komisyjnego spisu rzeczy zniszczonych oraz sporządzania protokołów przerobu i oddawanie do działu finansowo-księgowego,
12) sporządzanie sprawozdań o zasobach mieszkaniowych należących do placówki oraz sprawozdań z przeprowadzonych remontów i modernizacji obiektu.
13) prowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz składanie sprawozdania rocznego do Urzędu Zamówień Publicznych,
14) dokonywanie zakupu sprzętu i urządzeń dla placówki po uzgodnieniu z Dyrektorem,
15) opisywanie pod względem merytorycznym rachunków za zakupy dokonane
na potrzeby placówki,
16) prawidłowe zorganizowanie utrzymania porządku, czystości i estetyki pomieszczeń placówki oraz ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą mienia,
z uwzględnieniem wymogów bhp i p. poż.

§ 27

Dyrektor Domu uwzględniając potrzeby placówki może zatrudniać innych, nie wymienionych  w regulaminie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


ROZDZIAŁ III
WYCHOWANKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§ 28

1. Wychowankowie w placówce przebywają w grupach.
2. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w placówce jest odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż pięciorga dzieci.

 

§ 29

1. Wychowankowie mają prawo w szczególności do:
1) poszanowania godności, szacunku i podmiotowego traktowania,
2) swobody myśli, sumienia, światopoglądu, wyznania, religii, w tym do jej praktykowania,
3) poznania swoich praw, opieki i ochrony prawnej, znajomości celów i sposobów udzielania opieki,
4) ochrony więzi rodzinnych,
5) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
6) nauki i pomocy w nauce,
7) ochrony zdrowia.
2. Podstawowe obowiązki wychowanków:
1) uznawanie godności i podmiotowości innych osób, koleżeństwo,
2) uczestnictwo w zajęciach,
3) dbałość o ład i porządek,
4) nauki samoobsługi i samodzielności,
5) zachowanie zgodne z normami społecznymi,
6) poszanowanie cudzej własności,
7) przestrzeganie regulaminu placówki, a w szczególności:
a) podporządkowywanie się poleceniom wychowawców,
b) przestrzeganie porządku dnia,
c) nie opuszczanie terenu placówki bez zgody wychowawców.
3. Wychowankom przysługuje prawo do otrzymania nagrody.
4. Wychowanek za nieprzestrzeganie przepisów regulaminu ponosi konsekwencje.
5. Rodzaje przysługujących nagród oraz ponoszonych konsekwencji określają odrębne, wewnętrzne regulaminy placówki.ROZDZIAŁ IV
DOKUMENTACJA§ 30

1. Placówka prowadzi dokumentację wychowanków:
1) księgi ewidencji wychowanków,
2) księgę meldunkową,
3) protokoły zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
4) zeszyt odwiedzin,
5) akta osobowe wychowanków:
a) plany pomocy dziecku,
b) kartę pobytu dziecka, która uzupełniana jest co miesiąc,
c) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
d) arkusz badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych,
e) przebiegu nauczania,
f) diagnozę psychofizyczną sytuacji rodzinnej dziecka,
g) dokumentację zdrowotną wychowanków,
h) dokumentację ubezpieczeniowo - zdrowotną.
2. Placówka prowadzi również dokumentację określoną właściwymi przepisami, nie związaną z pracą opiekuńczo-wychowawczą.

 

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA§ 31

1. Dom jako jednostka budżetowa Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.ROZDZIAŁ VI
UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 32

1. Niniejszy regulamin został opracowany w porozumieniu z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Zmiany w regulaminie są dokonywane przez Dyrektora Domu, na wniosek organu prowadzącego, Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub Wojewody Mazowieckiego.

§ 33

1. Obowiązkiem Dyrektora jest zapoznanie pracowników i wychowanków z regulaminem.
2. Pracownicy są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.
3. Pracownicy i wychowankowie są zobowiązani do stosowania regulaminu.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa.

§ 35

1.Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem Domu w każdy poniedziałek w godz. 11.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

2.Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się w oparciu o zasady określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego(KPA).