KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

W związku wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka nr 16 z siedzibą przy ul. Międzyparkowej 5, 00-208 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora Domu Dziecka.

 

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do którego może Pani/Pan kierować pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień na adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisząc na adres administratora podany powyżej.

 

3.      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a)                  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

 

b)                  realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 

5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a)                  organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b)                  inne podmioty, na podstawie stosownych umów powierzenia.

 

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

a)         prawo dostępu do danych osobowych,

 

b)         prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

 

c)         prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 

d)         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

e)         prawo do przenoszenia danych,

 

f)         prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

11.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Kategoria: